advicearrow-longarrow-smallarrow-smallarrow-smallarrow-smallcartcheckclosecontactdeliveryitemspdfphonepoland-mapproductssafetysearchsendsettingsuser

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TIP-TOPOL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TIP-TOPOL

I.    Postanowienia Ogólne

 

 1. Sklep internetowy TIP-TOPOL („Sklep Internetowy”) dostępny na stronie internetowej www.sklep.tiptopol.pl („Strona Internetowa”) jest prowadzony przez spółkę TIP – TOPOL sp. z o.o. z siedzibą w Pobiedziskach (62-010), ul. Kostrzyńska 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000195952; NIP: 7790000706; REGON: 008491569 („Sprzedawca”).
 2. Sklep Internetowy jest przeznaczony do umożliwienia zainteresowanym, będącym  przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, dokonywania zakupu towarów od Sprzedawcy w bezpośrednim związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Sklep Internetowy nie jest przeznaczony dla konsumentów. Konsumenci mogą dokonywać zakupu towarów od Sprzedawcy wyłącznie po skontaktowaniu się z Działem Sprzedaży Sprzedającego (e-mail: sklep.www@tiptopol.pl, tel.: 61 815 27 82) i po indywidualnym uzgodnieniu warunków umowy sprzedaży.
 4. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest możliwe po zarejestrowaniu i utworzeniu konta użytkownika („Konto”) oraz po złożeniu zamówienia („Zamówienie”).
 5. Dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym i świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie („Regulamin”).
 6. Do umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu Internetowego mają zastosowanie, w sprawach nie uregulowanych w Regulaminie, Ogólne Warunki Sprzedaży Sprzedawcy („OWS”).
 7. Regulamin i OWS są dostępne na Stronie Internetowej. Regulamin i OWS można utrwalić, pozyskać, przechowywać i odtwarzać w każdym czasie, poprzez wydrukowanie lub pobranie w formacie PDF ze Strony Internetowej i zapisanie w pamięci komputera lub innego odpowiedniego nośnika danych.
 8. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Kupującym, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która:

a)    korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej, o których mowa w pkt. II Regulaminu lub

b)    zamierza zawrzeć lub zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

(„Kupujący”).

II.    Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

 1. Sprzedawca, w związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego, świadczy za pośrednictwem Strony Internetowej na rzecz Kupujących usługi (usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.) polegające na:

a)    prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym;

b)    umożliwieniu posiadaczowi Konta złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym;

c)    umożliwianiu zainteresowanym otrzymywania drogą mailową Newslettera;

(„Usługi Elektroniczne”).

2. Świadczenie Usług Elektronicznych jest nieodpłatne

3. W celu utworzenia Konta w Sklepie Internetowym należy na Stronie Internetowej, w zakładce „Konto”, kliknąć pole „Rejestracja”, a następnie:

a)    prawidłowo wypełnić formularz rejestracji zawierający następujące dane Kupującego: dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon), dane firmy Kupującego (nazwa/firma Kupującego, nr NIP, adres firmy Kupującego: miejscowość, ulica, numer domu / lokalu, kod pocztowy, poczta, województwo) (należy wypełnić wszystkie dane w tym formularzu);

b)    ustalić indywidualne hasło użytkownika (poprzez dwukrotne wpisanie w odpowiednie okna dialogowe tego samego, wybranego przez Kupującego hasła);

c)    złożyć oświadczenie o posiadanym statusie przedsiębiorcy i potwierdzić, iż zakupy za pośrednictwem Sklepu Internetowego będą dokonywane w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą / zawodową Kupującego (poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna dialogowego);

d)    zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i OWS i potwierdzić zapoznanie się z tymi postanowieniami oraz ich akceptację (poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna dialogowego);

e)    zapoznać się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę (obowiązek informacyjny) i potwierdzić zapoznanie się z nią (poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna dialogowego).

f)     podjąć decyzję w przedmiocie zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Kupującego i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego Sprzedawcy zgodnie z art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego; w zależności od podjętej decyzji udzielić takiej zgody Sprzedawcy bądź nie (poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna dialogowego); udzielenie zgody jest dobrowolne; zgoda może być w każdej chwili wycofana przez Kupującego poprzez przesłanie stosownego oświadczenia mailem na adres: sklep.www@tiptopol.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.

g)    kliknąć pole „Prześlij”. 

4. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym należy:

a)    zarejestrować się i utworzyć Konto zgodnie z postanowieniami pkt. II.3 Regulaminu (a w przypadku Kupujących, którzy posiadają już Konto – zalogować się poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła);

b)    wypełnić formularz zamówienia dostępny na Stronie Internetowej (zakładki: „Koszyk” – „Dane billingowe” – „Adres dostawy” – „Metoda dostawy” – „Forma płatności” – „Podsumowanie”);

c)    sprawdzić prawidłowość wprowadzonych danych dotyczących Zamówienia (zakładka: „Podsumowanie”) i dokonać ewentualnych korekt;

d)    kliknąć pole „Złoż zamówienie” (zakładka: „Podsumowanie”). 

5. W celu otrzymywania Newslettera należy na Stronie Internetowej w rubryce „Newsletter”:

a)    wpisać w odpowiednim oknie dialogowym adres e-mail, na jaki ma być przesyłany Newsletter;

b)    potwierdzić wyrażenie zgody na przesyłanie przez Sprzedawcę drogą mailową materiałów marketingowych (poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna dialogowego);

c)    zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i potwierdzić zapoznanie się z tymi postanowieniami oraz ich akceptację (poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna dialogowego);

d)    kliknąć pole „Zapisz się”.

6. Do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a)    o której mowa w pkt. II.1.a) Regulaminu, dochodzi z momentem utworzenia przez Kupującego Konta w Sklepie Internetowym (umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony);

b)    o której mowa w pkt. II.1.b) Regulaminu, dochodzi z momentem rozpoczęcia wypełniania przez Kupującego formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym (umowa zostaje zawarta na czas oznaczony – do momentu zakończenia lub przerwania procedury składania Zamówienia);

c)    o której mowa w pkt. II.1.c) Regulaminu, dochodzi z momentem zaznaczenia przez zainteresowanego pola „Zapisz się” w rubryce „Newsletter” na Stronie Internetowej (umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony).

7. Umowy, o których mowa w pkt. II.1.a) i c) Regulaminu mogą być wypowiedziane przez Kupującego ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia mailem na adres: sklep.www@tiptopol.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w Regulaminie, a umowa, o której mowa w pkt. II.1.c) Regulaminu – dodatkowo poprzez zaznaczenie pola „Rezygnuję” w rubryce „Newsletter” na Stronie Internetowej.

8. Umowy, o których mowa w pkt. II.1.a) i c) Regulaminu mogą być wypowiedziane przez Sprzedawcę z zachowaniem 7 - dniowego okresu wypowiedzenia, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia mailem lub na piśmie, na udostępniony Sprzedawcy adres.

9. Sprzedawca określa następujące metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a)    Kupujący przy rejestracji, logowaniu i składaniu Zamówienia jest na bieżąco informowany o nieprawidłowym wypełnieniu poszczególnych okien dialogowych, uniemożliwiającym rejestrację, logowanie lub złożenie Zamówienia;

b)    w każdym czasie, po zalogowaniu na swoje Konto, Kupujący ma możliwość samodzielnego korygowania lub aktualizowania danych wprowadzonych w trakcie rejestracji;

c)    w trakcie składania Zamówienia, do momentu kliknięcia pola „Złóż zamówienie”, Kupujący ma możliwość samodzielnego korygowania danych dotyczących danego Zamówienia;

d)    po wypełnieniu wszystkich okien dialogowych Zamówienia, Sklep Internetowy generuje zbiorczą informację dla Kupującego na temat danych Kupującego oraz składanego Zamówienia, celem umożliwienia Kupującemu sprawdzenia wprowadzonych danych i ewentualnej samodzielnej ich korekty;

e)    korekty Zamówienia po jego złożeniu a przed jego przyjęciem przez Sprzedawcę można dokonać także poprzez wysłanie maila do Sprzedawcy na adres sklep.www@tiptopol.pl; korekta Zamówienia po jego przyjęciu przez Sprzedawcę jest możliwa wyłącznie za jego zgodą.

10. Sprzedawca poniżej podaje wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Strony Internetowej:

a)    komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

b)    dostęp do poczty elektronicznej;

c)    przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji najnowszej  lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 50.0 i wyższej, Google Chrome w wersji najnowszej;

d)    włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript;

e)    zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.

11.Kupujący obowiązany jest:

a)    korzystać ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami;

b)    powstrzymać się od dostarczania do systemu teleinformatycznego Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym;

c)    podawać swoje dane zgodnie ze stanem faktycznym.

12. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać mailem na adres: sklep.www@tiptopol.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w Regulaminie. W reklamacji należy podać rodzaj nieprawidłowości i czas ich wystąpienia. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, i poinformuje zgłaszającego o wyniku postępowania reklamacyjnego na adres mailowy wskazany przez niego w reklamacji.  

13. Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych są zawierane w języku polskim i mają do nich zastosowanie przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory pozostające w związku ze świadczeniem Usług Elektronicznych podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

III.    Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego

 

 1. Informacje zamieszczone na Stronie Internetowej, w szczególności informacje o towarach i ich cenach zamieszczone w Sklepie Internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert.
 2. Zamówienie składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia potwierdza Kupującemu drogą mailową otrzymanie Zamówienia.
 4. Kupujący jest związany swoją ofertą (Zamówieniem) do upływu 1 dnia roboczego od otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. III.3 Regulaminu.
 5. W terminie, o którym mowa w pkt. III.4 Regulaminu, Sprzedawca może złożyć Kupującemu drogą mailową:

a)    oświadczenie o przyjęciu Zamówienia – wówczas dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym umowy sprzedaży o treści odpowiadającej treści Zamówienia;

b)    oświadczenie o odmowie przyjęcia Zamówienia – wówczas nie dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym umowy sprzedaży (nie dochodzi do realizacji Zamówienia).

 1. Wyłącza się możliwość milczącego przejęcia oferty przez Sprzedawcę. Jeżeli w terminie wskazanym w pkt. III.4 Regulaminu Sprzedawca nie złoży Kupującemu żadnego z oświadczeń, o których mowa w pkt. III.5 Regulaminu, nie dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym umowy sprzedaży, a Kupujący z upływem tego terminu przestaje być związany złożoną ofertą (Zamówieniem).
 2. Sprzedawca może odmówić przyjęcia Zamówienia bez wskazywania przyczyny.
 3. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim i mają do niej zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 4. Do umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego mają zastosowanie postanowienia Regulaminu i OWS obowiązujące w dacie złożenia Zamówienia.
 5. Sprzedawca określa następujące zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania Kupującemu treści umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego:

a)    Sprzedawca utrwala i zabezpiecza w systemie teleinformatycznym treść umowy sprzedaży;

b)    treść umowy sprzedaży jest dostępna dla Kupującego po zalogowaniu na Konto; dodatkowo zostaje ona potwierdzona Kupującemu przez Sprzedawcę drogą mailową;

c)    Sprzedawca zapewnia, że treść umowy sprzedaży jest chroniona przed dostępem osób trzecich;

d)    potwierdzeniem umowy sprzedaży jest wystawiona przez Sprzedawcę faktura VAT, którą Sprzedawca dostarcza Kupującemu razem z towarem.

e)    postanowienia Regulaminu i OWS, które mają zastosowanie do umowy sprzedaży, są udostępniane Kupującemu w trybie opisanym w pkt. I.7 Regulaminu.

 

IV.    Płatności w Sklepie Internetowym

 

 1. Ceny towarów w Sklepie Internetowym są podane w złotych polskich. Cena każdego towaru wyrażona jest w kwocie netto. W przypadku zmiany cen w Sklepie Internetowym, dla danej umowy sprzedaży obowiązująca jest cena towaru z daty złożenia Zamówienia. 
 2. Wraz z ceną za zamówione towary Kupujący zobowiązany jest uiścić następujące koszty dodatkowe:

a)    w przypadku wyboru formy płatności gotówką do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki - opłatę w wysokości 10,00 PLN netto.

b)    w przypadku gdy łączna wartość netto towarów stanowiących przedmiot danego Zamówienia nie przekracza kwoty 150,00 PLN – opłatę za wysyłkę w wysokości 15,00 PLN netto;

c)    w przypadku gdy łączna wartość netto towarów stanowiących przedmiot danego Zamówienia jest wyższa niż 150,00 PLN ale nie przekracza kwoty 250,00 PLN – opłatę za wysyłkę w wysokości 8,00 PLN netto.

4. Łączna kwota do zapłaty z tytułu realizacji danego Zamówienia, uwzględniająca wartości brutto zamówionych towarów oraz opłat dodatkowych jest każdorazowo podana w rubryce „Suma łączna z podatkiem” w zakładce „Podsumowanie”.

5. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:

a)    gotówką do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki, lub

b)    płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem / przelewem bezpośrednim) w systemie eCard z wykorzystaniem: płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank),  MultiTransfer (mBank),  Przelew24 (Bank Zachodni WBK),  Przelew z BPH (Bank BPH),  Płacę z iPKO (PKO BP),  Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płacę z iPKONET (PKO BP S.A.),  Płacę z IKO, Płacę z Citi Handlowy (Citi Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank),  MeritumBank Przelew (Meritum Bank), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), Alior Sync (Alior Bank),  Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium), Płać z ING  (ING Bank Śląski), Crédit Agricole przelew online (Crédit Agricole Bank Polski), Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.), DB Transfer (Deutshe Bank PBC S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.),  e-Transfer Pocztowy 24 (Bank Pocztowy S.A.), Deutsche Bank Polska S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Plus Bank S.A., Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A.

(Płatności online realizowane są w ten sposób, że po wybraniu formy płatności Kupujący zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku, a po zalogowaniu się otrzymuje gotowy formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Kupujący powraca do strony Sklepu Internetowego), lub

c)    tradycyjnym przelewem bankowym na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy - ta forma płatności jest dostępna tylko dla Kupujących, którym przyznano kredyt kupiecki (co następuje z momentem aktywowania przez Sprzedawcę odpowiedniego okna dialogowego w zakładce „Forma płatności”).

Wyboru formy płatności dokonuje Kupujący zaznaczając odpowiednie okno dialogowe w zakładce „Forma płatności”. 

5. Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności:

a)    w przypadku wyboru opcji, o której mowa w pkt. IV.4.a) - przy odbiorze przesyłki;

b)    w przypadku przyznania danemu Kupującemu kredytu kupieckiego przez Sprzedawcę (co następuje z momentem aktywowania przez Sprzedawcę odpowiedniego okna dialogowego w zakładce „Forma płatności”) – w terminie wynikającym z przyznanego kredytu kupieckiego;

c)    w pozostałych przypadkach – w formie przedpłaty (w trakcie składania Zamówienia - płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego).

6. Sprzedawca ma prawo uzależnić przyjęcie i realizację danego Zamówienia od dokonania przedpłaty w całości lub części, nawet w sytuacjach określonych w pkt. IV.5. a) i b).

7. W przypadku odmowy przyjęcia Zamówienia po dokonaniu przez Kupującego przedpłaty na poczet ceny sprzedaży, Sprzedawca zwróci w całości otrzymaną wpłatę na rachunek, z którego została dokonana.

 

V.    Dostawa towaru zakupionego w Sklepie Internetowym

 

 1. Po zawarciu umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a w przypadku gdy zapłata  z tytułu realizacji danego Zamówienia zgodnie z pkt. IV.5 Regulaminu powinna nastąpić w formie przedpłaty, również po otrzymaniu płatności z tego tytułu, Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia.
 2. Termin realizacji Zamówienia jest uzależniony od stopnia dostępności towaru wskazanego przy jego opisie w Sklepie Internetowym. W przypadku towaru oznaczonego jako:

a)    „dostępny" (zielony wskaźnik) - towar znajduje się w magazynie Sprzedawcy, wysyłka nastąpi w terminie do 3 dni roboczych;

b)    „słabo dostępny" (pomarańczowy wskaźnik) - towar znajduje się w magazynie Sprzedawcy, jednak stan magazynowy jest niski, wysyłka nastąpi w terminie do 3 dni roboczych, chyba że Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą mailową o innym terminie wysyłki;

c)    „niedostępny” (szary wskaźnik) - termin realizacji Zamówienia jest uzależniony od możliwości pozyskania danego towaru przez Sprzedawcę od jego dostawcy; o możliwym terminie realizacji Zamówienia Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą mailową.

Powyższe terminy należy liczyć od dnia spełnienia warunków opisanych w pkt.V.1 Regulaminu.

3. Zakup towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest możliwy wyłącznie wówczas, gdy miejsce ich dostawy wskazane w Zamówieniu znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W pozostałych przypadkach zakup jest możliwy wyłącznie po skontaktowaniu się z Działem Sprzedaży Sprzedawcy (e-mail: sklep.www@tiptopol.pl, tel.: 618152782 i po indywidualnym uzgodnieniu warunków umowy sprzedaży.   

4. Dostawa zamówionych towarów nastąpi za pośrednictwem firmy kurierskiej lub spedycyjnej wybranej przez Sprzedawcę - w terminie do 2 dni roboczych od dnia nadania przesyłki przez Sprzedawcę.

5. W przypadku gdy łączna wartość netto towarów stanowiących przedmiot danego Zamówienia jest wyższa niż 250,00 PLN, koszty wysyłki pokrywa Sprzedawca. W pozostałych przypadkach, Kupujący zobowiązany jest uiścić opłatę za wysyłkę, o której mowa w pkt. IV.2.b) i c) Regulaminu.

6. Terminy wysyłki i dostawy poszczególnych towarów podane w Sklepie Internetowym mają wyłącznie charakter orientacyjny.

7. W przypadku ewentualnych opóźnień w wysyłce i dostawie towaru Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

8. Kupujący może uzyskać informacje o terminie wysyłki i dostawy towaru mailowo lub telefonicznie (e-mail: sklep.www@tiptopol.pl, tel.: 618152782).

9. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o dniu roboczym, należy przez to rozumieć dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

VI.    Zwrot towarów

 

 1. Kupujący jest uprawniony do zwrotu zakupionego od Sprzedawcy towaru, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od daty odbioru towaru.
 2. Zwrotowi podlegają wyłącznie towary bez śladów używania lub montażu, niezniszczone, w oryginalnym opakowaniu, pełnowartościowe i nadające się do ponownej sprzedaży. Zwrotowi nie podlegają elektroniczne części zamienne oraz towary sprowadzone przez Sprzedawcę od producenta/dystrybutora na indywidualne zamówienie Kupującego (w szczególności oznaczone w Sklepie Internetowym jako „produkt na zamówienie”).
 3. Towar podlegający zwrotowi wraz z dowodem jego zakupu (lub podaniem jego numeru i daty wystawienia) Kupujący powinien wysłać na swój koszt, w terminie wskazanym w ust. 1, przedstawicielowi Sprzedawcy albo bezpośrednio na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie, z dopiskiem: „Zwrot”.
 4. O ile Strony nie umówią się inaczej, Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę sprzedaży w terminie 14 dni od zwrotu towaru, przelewem na rachunek bankowy, z którego Kupujący dokonał zapłaty ceny lub na inny rachunek wskazany w tym celu przez Kupującego na piśmie.

VII.    Ochrona danych osobowych.

 

 1. Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do zawierania i realizacji umów dotyczących świadczenia Usług Elektronicznych oraz umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z Usług Elektronicznych i dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest dostępna na Stronie Internetowej (Link do Obowiązku Informacyjnego).

 

VIII.     Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie i OWS mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i OWS.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.07.2018 roku.